پژوهـش و تحقیـق ثمـره علم آمـوزی نافـع اسـت و در سـاحت تعقـل، تفکـر و تدبـر شـل میگیـرد. چنیـن پژوهشـی، عمـل و رفتـار فـردی و اجتماعـی انسـان را بـه شـکلی سـامان میدهـد کـه سـعادت حقیقـی او را تضمیـن میکنـد. اسـلام به عنـوان فلسـفه و سـبک زندگـی الهـی، بـه مـا میآمـوزد کـه هـر کاری بـدون علـم و برهـان و تفکـر و تعقـل، بـر مـدار ظنونـی سـامان مییابـد کـه راه بـه جایـی نمیبـرد. جامعةالمصطفی (ص) العالمیـة به عنـوان یـک نهـاد علمـی بـا رسـالت تربیت عالمان اندیشـمند و جسـتجوگر و پاسـخگو بـه نیـاز بشـر معاصـر، تعلیـم و تربیـت خویـش را در راسـتای تامیـن نیازهـای فکـری انسـان معاصر ّ قـرار داده اسـت. از همیـن روسـت کـه بـر عناصـری چـون تفکـر و تعقـل عالمانـه و حکیمانـه تاکیـد میکنـد و بـرای بهبـود روش‌هـا و مناهـج علمـی خویـش، از همـه عناصـر مؤثـر بهـره میگیـرد تـا نظریه‌هـای علمـی را در هـر سـاحتی از سـاحات زندگـی بشـر بـر اسـاس معیارهـای معقـول و مقبـول ارائـه نمـوده و بنیادهایـی را بسـازد کـه بـر پایـه آن، بتـوان الگوهایـی علمـی بـرای حـل مشـکالت و معضـات مـادی و معنـوی بشـر بـر پا ســاخت. المصطفـی بـر اسـاس رسـالتها و مأموریتهـای تعییـن شـده، اهـداف پژوهشـی را بـرای خویـش وظیفـه و تکلیـف دانسـته و در طـول چهـار دهـه از فعالیـت خویـش بـدان پـای بنـد بـوده و دسـتاوردهای ارزنـده ای نیـز در ایـن مـدت و بـه همـت پژوهشـگران عزیـز حاصـل شـده اسـت. هفتـه پژوهـش فرصتـی اسـت تـا بـا نگاهـی بـه ((نقشـه راه علمی المصطفـی در عرصـه پژوهـش)) راه رفته، در تـرازوی سـنجش رسـالت‌ها و مأموریت‌هـای المصطفـی ارزیابـی شـده و میـزان موفقیـت و عـدم موفقیـت بــر اســاس فرصت‌هــا، تهدیدهــا، ظرفیت‌هــا و چالش‌هــا مشــخص گــردد، و بــرای رســیدن بــه هدف‌هــای ترسـیم شـده، برنامه‌ریـزی و طراحی‌هـای لازم و ضـروری انجـام پذیـرد. از آنجایـی کـه سـاحت پژوهـش و تحقیـق، سـاحت اندیشـه‌های نـو و در عیـن حال سـدید و محکم اسـت، میبایسـت کارشناسـی فراگیـری از «بایدهـا، نبایدهـا»، بلکـه «شـایدها و نشـایدها» در عرصـه پژوهـش از ســوی همــه دســتاندرکاران المصطفــی در دســتور کار قــرار گیــرد و در قالــب «شــیوه‌های پشــتیبانی از پژوهـش و مانعزدایـی از سـاحت آن» جامـه تحقـق بپوشـد. در پایـان لازم میدانـم ضمـن عـرض تبریـک هفتـه پژوهـش بـه اصحـاب پژوهـش المصطفـی اعـم از پژوهشـگران عزیـز و مدیـران محتـرم و کارشناسـان گرامـی، مراتـب سـپاس و امتنـان خویـش را از تلاش‌هـای کامیـاب آنـان تقدیـم کنـم.

 

abbasi

کلیه حقوق سایت متعلق است به جامعة المصطفی العالمیة
دیزاین شده در سما
هنوز حسابی در سایت ندارید؟ اکنون ثبت نام کنید!

وارد حساب کاربری خود شوید