هفتمین و هشتمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی«مطالعات حقوق اسلامی»منتشر شد. شناسه و ارکان فصلنامه علمی- تخصصی شماره هشتم «مطالعات حقوق اسلامی» زمینه انتشار: مطالعات حقوق اسلامی  صاحب امتیاز: جامعةالمصطفی العالمیه- دانشگاه المصطفی واحدکابل  مکان نشر: کابل عرصه توزیع: دانشجویان رشته ای  مقطع زمانی نشر: هر ششماه  مشخصات انتشار: سال چهارم- شماره هشتم- بهار و تابستان 7931  مدیر مسئول: دکتر مجید عبادی  سردبیر: دکتر عبدالخالق فصیحی  دبیر اجرایی، ویراستار و صفحه آراء: محمدعلی عبدلی«رحیمی» (دانشجوی دکترا)  هیئت تحریریه: دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی. دکتر غلام حیدر علامه. دکتر عبدالحکیم سلیمی. دکتر حسین گلستانی. دکتر عبدالخالق فصیحی. دکتر سیدعلی مطهری. دکتر علی اکبر فیاض. دکتر جمعه علی حقانی.

کلیه حقوق سایت متعلق است به جامعة المصطفی العالمیة
دیزاین شده در سما
هنوز حسابی در سایت ندارید؟ اکنون ثبت نام کنید!

وارد حساب کاربری خود شوید